Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПО ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“
08.01.2021Скъпи приятели, радостни сме да съобщим, че проектното предложение на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник „Подготвителен транснационален проект на тема: "Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез  проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ "Долна Митрополия - Долни Дъбник", с което кандидатствахме по процедура BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“, е одобрено за финансиране.

Проектът е на обща стойност 48 874.00 лева и има за цел подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, който чрез местните продукти и рецепти да създаде и развие туризма и териториалния маркетинг на местната идентичност с партньор – МИГ от територията на Европейския съюз, на международно съвременно равнище. По проекта е предвидена среща с потенциални партньори в Италия - LAG „Nuovo Fior d'Olivi" и осъществяване на консултации по създаване на партньорство за бъдещ проект и разработване на споразумение за бъдещо партньорство.

Проектните дейности предвиждат проучване на местните продукти и услуги с оглед установяване и извеждане на потенциала за международен териториален маркетинг на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник. Ще бъде извършено анкетно проучване сред представители на местната общност относно тяхното мнение и виждане за местните забележителности, характерни продукти, местни рецепти, услуги и събития, които са знакови за територията и имат потенциал за популяризиране на международно ниво. В хода на проучването ще се създаде проект за запазване на марка за местен продукт.

Друга основна проектна дейност е извършване на преглед на настоящото състояние на територията на МИГ за запазване и утвърждаване на местната идентичност и култура, в т.ч. и местни продукти и рецепти и ще бъде извършено проучване и сравнителен анализ на добри Европейски практики, прилагани от Местни инициативни групи на територията на ЕС с оглед потенциалното им приложение от МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник.