Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
18.05.2021


Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с управление, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.
 
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
  • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 07.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на Община Долна Митрополия, адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №39;
  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 08.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: ул. "Христо Янчев" № 64.
 
Обученията се организират с Цел повишаване на информираността и подготовката на бенефициентите за механизмите и процедурите за управление, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, отчитане на проектите в информационната система ИСУН 2020, допускани грешки и добри практики при изпълнение и отчитане на проекти.
 
 
 
С уважение,
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“