Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Проведоха се две обучения на местни лидери в Долна Митрополия и Долни Дъбник
29.10.2018

В края на месец октомври 2018 г. в общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха  обучения на местни лидери на тема „Възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони  2014–2020 и мерки,  съответстващи  на  целите,  финансирани  от  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“.
Целите на обученията са да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите от ПРСР. Пред аудиторията от местни лидери бяха засегнати темите за разработване, изпълнение и управление на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 г.; допустимост на проекта, бенефициента, дейностите и разходите; създаване на бизнес идея и изготвяне на бизнес план.
Обученията са част от дейностите по популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в рамките на изпълнението на Споразумение № РД РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.