Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР
16.11.2018


На 14-ти и 15-ти ноември 2018 г. в Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“. Бяха разгледани и обсъдени насоките за кандидатстване и документите по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".