Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
03.12.2018
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички потенциални бенефициенти от община Долна Митрополия и община Долни Дъбник на две еднодневни  обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати:
  • В гр. Долна Митрополия: дата: 11.12.2018 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А;
  • В гр. Долни Дъбник: дата: 12.12.2018 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 59.
 
Обученията се изпълняват от МИГ с цел да се даде информация на потенциалните бенефициенти от двете общини за мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите. Ще бъдат разгледани процедурата за кандидатстване, изискванията към бенефициентите, допустимост, финансови рамки, стъпки за подготовка, подаване на проекти, срокове, отчетни документи.
 
 
 
С уважение,
 
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“