Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник проведе годишна конференция за отчет на дейностите през 2018 г.
20.12.2018
На 20-ти декември 2018 г., четвъртък, от 11:00 часа, в заседателната зала на
Заседателната зала на Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул.
"Св. св. Кирил и Методий" №39 се проведе годишна конференция за отчет на
дейностите през 2018 г. и запознаване с плана за 2019 г., съгласно Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-
26/05.04.2018 г. Конференцията премина при голям интерес от страна на жителите на
двете общини, като участниците надвишаваха шейсет човека.

Изпълнителният директор на сдружението г-н Петър Петров направена презентация, на която последователно
бяха представени дейностите по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
ПРСР 2014-2020, Мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено
от общностите местно развитие“ и Мярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие".

Дейностите по Мярка 19.4.
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие" включват в себе си:
1. Дейности по изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
(СВОМР)
- Дейности по администриране на изпълнението на СВОМР;
- Други дейности на МИГ;
2. Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното
изпълнение;

Със много снимков материал бяха представени дейностите по популяризирането на
стратегията, проведените информационни срещи, обучения, изготвените публикации,
рекламни материали и прочее.

В края на презентацията бе запозната с графика за отваряне на мерки от СВОМР за
2019-та година, както и с предстоящите дейности на МИГ във връзка с изготвянето на
годишен доклад за дейностите, искане за възстановяване и искане за авансово плащане
за 2019 г.

В края на годишната конференция бе отделено време за въпроси от аудиторията към
присъстващите членове на КВО, КУО и към екипа на МИГ.

* Можете да изтеглите копие от Годишният доклад за 2018 г. от настоящата връзка.

Преди започването на основната част от конференцията, детски състав от НЧ
„Просвета 1927 г.“ изпълни коледен обичай и коледни песни, с които поздрави
присъстващите и пожела весели празници и добро настроение (вижте следващото видео).


...