Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР през март 2019 г.
13.03.2019

Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички потенциални бенефициенти от община Долна Митрополия и община Долни Дъбник на две еднодневни  обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати:

  • В гр. Долна Митрополия: дата: 26.03.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.

 

  • В гр. Долни Дъбник: дата: 27.03.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 59.

 

Обученията ще бъдат на тема: „Ред и условия за кандидатстване по мярка „4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

  

С уважение,

 Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“