Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
13.03.2019На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 22.03.2019  год. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Отчет за изпълнението на дейността на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, в т.ч. приемане на Годишен доклад за дейността за 2018 год.
  2. Приемане на Финансов отчет на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2018 г. /счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци/.
  3. Приемане на Годишна програма на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2019 г.
  4. Приемане на Годишен бюджет на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2019 г.
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 
Дата: 13.03.2019 г.                                       Управителен съвет на МИГ