Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Информационни срещи през месец май 2019
30.05.2019

На 28-ми и 29-ти май в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха информационни срещи, организирани от Местната инициативна група.  На тези срещи бяха представени Насоките за кандидатстване по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

В срещата взеха участие представители на потенциалните бенефициенти по мярката от двете общини. В периода от 23 май до 3-ти юни тече и обществено обсъждане по мярката.