Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.

Дата на публикуване: 10.09.2019 14:56

Сдружение „Местна инициативна група Долна митрополия – Долни Дъбник“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Промените са допустими на основание чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г. и съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., и включват:

  • Промени по реда на чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г. и чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г., по отношение на  критериите за оценка, в мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, мярка  4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура” и мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

     С предложението и мотивите за промени може да се запознаете в приложения документ.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промени в Стратегията за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 17 септември 2019 година на електронната поща на МИГ - migdmdd@abv.bg


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ