Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
25.09.2019

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

На 24 септември 2019 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 775 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ е с два срока за кандидатстване. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 772 261,75 лева.

Втори прием ще бъде осъществен при наличие на неусвоен остатък от първия прием.

Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР