Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Подготвителен проект по подмярка 19.3

Дата на публикуване: 28.07.2021 10:30
20.10.2021 г.

Скъпи приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник,

Във връзка с „Подготвителен транснационален проект на тема: "Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез  проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ "Долна Митрополия - Долни Дъбник”, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-88/28.07.2021 г. и договор за услуга № 26/01.09.2021 г., сключен с “ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТИ” ООД, ще бъдат изпълнени следните дейности:
-  „Извършване на проучване и анализ на територията - възможностите за създаване на обща марка и съвместен маркетинг на земеделските продукти на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“;
- „Извършване на проучване и анализ на територията - анализиране на местната идентичност и култура на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник и проучване на възможностите за прилагане на добри европейски практики за запазването им“.
В процеса на проучването особено важно е участието на всеки един гражданин от територията на МИГ. Вашето мнение можете да изразите чрез попълване на настоящата анкета, която можете да намерите на следния линк:
Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е ценно.


28.07.2021 г.

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

За повече информация натиснете тук.