Галерия

Актуално


11.07.2024
С учениците от основно училище „Христо Смирненски“ и самодейци към читалището изрязвахме фигури от стиропор, оцветявахме ги и рисувахме традиционни народни носии. Благодарим за възможността да бъдем заедно и да съхраняваме местните традиции, чрез нови творчески подходи.

09.07.2024
Започва работата по изпълнение на проект „Доставка и монтаж на елементи на градската среда – пейки и кошчета за отпадъци в населени места от територията на община Долна Митрополия“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-19.799 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по...