Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.02 „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА“
15.06.2021
На 14 юни 2021 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02....

Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“
14.06.2021
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
07.06.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
18.05.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с управление, изпълнение...

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
18.05.2021
Скъпи приятели, щастливи сме да ви съобщим, че със заповед №03-РД/1208 от 19.04.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна...