Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"
15.08.2019
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения...

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
22.07.2019
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”     ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
18.07.2019

Подписано е допълнително споразумение РД50-26/17.07.2019 г. към Стратегията на МИГ
17.07.2019

Покана за участие в обучения на територията на МИГ през юли 2019 г.
11.07.2019
П О К А Н А   Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за...