Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ прави допитване до гражданите във връзка с прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
15.09.2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.314 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 6.4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
02.09.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка,...

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
01.09.2020
На 30 август 2020 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.02. „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА”
24.08.2020
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения...

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ
13.08.2020
При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обучения за потенциални бенефициенти от територията на Местната инициативна...