Галерия

Актуално


23.04.2024
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК   ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 10.05.2024 година от...

01.04.2024
Настоящите длъжности се финансират по проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. Длъжностите се създава за срока на проекта. Изисквания за заемане на длъжността: - Изисквания за образование: завършено висше образование - минимална образователно–квалификационна степен „бакалавър”; - Общ професионален стаж най-малко 2 /две/ години; - Да притежава опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР...

21.03.2024
Нов проект за инвестиции в животновъдно стопанство ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.779-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. През месец март тази година председателят на Управителния съвет...

28.02.2024
На 26 февруари 2024 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.798 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02 „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ...