Галерия

Актуално


21.09.2022
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.524 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020...

21.09.2022
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.314 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна...

12.09.2022
Скъпи приятели, Министерство на земеделието съвместно с община Ямбол организира Второто за 2022 година Изложение на продукти от Местни инициативни групи. Изложението ще се състои в периода 3-4 октомври в центъра на град Ямбол. На участващите в изложението производители ще бъде предоставена безплатна изложбена площ и възможност да продават своята продукция. Каним производителите на хранителни продукти, нехранителни стоки и занаятчиите от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни...

07.09.2022
Бенефициентът „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД изгради с безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 982.73 лв. склад към мелница за царевичен грис в УПИ V-138, кв. 149 в град Долни Дъбник. Проектът е финансиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Стратегията за Водено от общностите местно...