Галерия

Актуално


10.08.2022
П О К А Н А за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР по процедура BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“   Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от...

01.08.2022
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”     ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.304  - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     На основание Решения № 3 на УС...

20.07.2022
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.304 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник. Процедурата...

18.07.2022
Финансирането чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник допринася за повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД. Чрез изпълнение на проект на обща стойност 148 090.00 лв., от които 111 067.50 лв. са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР, беше закупена специализирана строителна техника и соларно оборудване за нуждите на „С.Б....