Галерия

Актуално


19.09.2023
На 14 септември в град Долна Митрополия и на 18 септември в град Долни Дъбник се проведе обществено обсъждане на работен вариант на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на териториите на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник за периода 2023-2027 г. По време на обществените обсъждания участниците се запознаха с основните параметри на Стратегията, планираните мерки и планираното разпределение на финансовите средства за всяка...

14.09.2023
В периода 4 – 13 септември, Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе поредица от работни срещи, за представяне на работен вариант на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на териториите на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник за периода 2023-2027 г. Работните срещи се проведоха в двадесет и едно населени места от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник и в...

12.09.2023
Още два проекта ще бъдат реализирани по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.524-S2 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на...