Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
НОВИ ТРИ ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.278 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
23.10.2020
🆕 Нови три проекта са одобрени по процедура №BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, СВЪРЗАНО С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
01.10.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение свързано с възможности...

Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
23.09.2020
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник...

ПРИКЛЮЧИ СРОКA ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”
21.09.2020
На 18 септември 2020 година приключи  срокът  за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5...

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ прави допитване до гражданите във връзка с прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
15.09.2020