Галерия

Актуално


22.03.2023
Днес г-н Петър Петров – председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник подписа административен договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия...

14.03.2023
Пореден проект ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На 7 март тази година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група...

13.03.2023
Още един проект ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На 1 март тази година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна...

07.03.2023
Пореден проект ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На 1 март тази година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група...