Галерия

Актуално


21.04.2022
Скъпи приятели, Център за професионално обучение към „Атлас Травелс“ ЕООД изпълнява Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за обучение на земеделски производители по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ на Програмата за развитие на селските райони ‪2014-2020 г. Можете да се възползвате от възможността за включване на земеделски производители и на заетите с трудов договор в...

12.04.2022
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява конкурс за художествена фотография на тема „В моето стопанство“. Ще бъдат отличени три фотографии, които ще бъдат включени в календар на МИГ за 2023 година. Авторът на всяка от наградените фотографии ще получи награда информационни материали на Местната инициативна група. В конкурса могат да участват земеделски производители от всички населени места от територията на...

07.04.2022
Втори проект ще бъде изпълнен по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.457-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд...