Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Новини21.04.2022
Скъпи приятели, Център за професионално обучение към „Атлас Травелс“ ЕООД изпълнява Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за обучение на земеделски производители по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ на Програмата за развитие на селските райони ‪2014-2020 г. Можете да се възползвате от възможността за включване на земеделски производители и на заетите с трудов договор в...

12.04.2022
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява конкурс за художествена фотография на тема „В моето стопанство“. Ще бъдат отличени три фотографии, които ще бъдат включени в календар на МИГ за 2023 година. Авторът на всяка от наградените фотографии ще получи награда информационни материали на Местната инициативна група. В конкурса могат да участват земеделски производители от всички населени места от територията на...

07.04.2022
Втори проект ще бъде изпълнен по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.457-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд...

05.04.2022
На 01.04.2022 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите...

28.03.2022
Днес беше открита строителната площадка за изпълнение на обекта по проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.278 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група. Проектът е финансиран чрез административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова...