Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Обществени обсъждания

Дата на публикуване: 26.03.2018 18:00


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“


06.12.2022 г.

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.724 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник.
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   07.12.2022 г. до   13.12.2022 г. (включително).
В срок до 13.12.2022 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg/ migdmdd.vomr@gmail.com и в ИСУН на следната връзка.
* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“


06.12.2022 г.


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник.
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   07.12.2022 г. до   13.12.2022 г. (включително).
В срок до 13.12.2022 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg/ migdmdd.vomr@gmail.com и в ИСУН на следната връзка.
* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“  – ВТОРИ ПРИЕМ

21.09.2022 г.


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.524 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник.
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   22.09.2022 г. до   28.09.2022 г. (включително).
В срок до 28.09.2022 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg/ migdmdd.vomr@gmail.com и в ИСУН на следната връзка.
* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Пакет с документиОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“  – ВТОРИ ПРИЕМ

21.09.2022 г.

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.314 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник.
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   22.09.2022 г. до   28.09.2022 г. (включително).
В срок до 28.09.2022 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg/ migdmdd.vomr@gmail.com и в ИСУН на следната връзка.
* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


Пакет с документи

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ВТОРИ ПРИЕМ

20.07.2022 г.


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.304 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Втори прием, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник.
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   21.07.2022 г. до   27.07.2022 г. (включително).
В срок до 27.07.2022 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg/ migdmdd.vomr@gmail.com и в ИСУН на следната връзка.
* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Пакет с документи
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

18.10.2021 г.

            Сдружение „Местна инициативна група Долна митрополия – Долни Дъбник“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

            Промените са допустими на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. и съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., и включват:

 • Промени по реда на чл. 39, т. 3 от Наредба 22/14.12.2015 г. и чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г., по отношение на  финансовите параметри на Стратегията за ВОМР до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2;
 • Промени по реда на чл. 39, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. и чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г., по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по чл. 39, т. 3 от Наредба 22/14.12.2015 г.

            С предложението и мотивите за промени може да се запознаете в приложения документ.

            Предложения и коментари по публикувания Проект на промени в Стратегията за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 28 октомври 2021 година на електронната поща на МИГ - migdmdd@abv.bg


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК


05.05.2021Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“

кани представителите на заинтересованите страни:

 

 • Публичен сектор: Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник;
 • Стопански сектор: земеделски производители и кооперации; юридически лица от преработвателната промишленост на селскостопански продукти; микро предприятия от неземеделския сектор, от сферата на услугите и търговията, от областта на туризма; занаятчии и техните сдружения;
 • Нестопански сектор: читалища, НПО;
 • Уязвими групи: безработни, хора с увреждания, ромска общност
 • Граждани от територията на двете общини

 

да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер до 799 000 лв. за увеличаване на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие през Програмния период 2014 - 2020 г., изпълнявана от Местна инициативна група.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година, за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г., и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Така предложеният финансов ресурс ще бъде насочен към мерки от СВОМР, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение. Получените предложения трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната Стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.

Срокът за изпълнение на проектите, финансирани чрез допълнителния финансов ресурс, ще бъде до юни 2025 г.

Информация за всички документи, свързани със СВОМР, параметри по условията за кандидатстване по отделните мерки, хода на изпълнение, усвоен до момента финансов ресурс и предстоящи приеми могат да бъдат намерени на интернет - страницата на сдружението http://migdmdd.eu/.

Очакваме Вашите мнения, предложения и коментари в срок до 19.05.2021 г. на електронна поща migdmdd@abv.bg, по пощата или на място в офисите на Сдружението на адреси:

 1. Централен офис - гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.
 2. Спомагателен офис - гр. Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" № 59.

Лица за контакт:

 • Елица Дякова – Изпълнителен директор, телефон: 0877 74 51 54
 • Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 51
 • Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 52
 • Васил Георгиев – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 50

 

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 20.05.2021 г., за окончателно вземане на решение за промяна на СВОМР.

Приканваме всички лица, посещаващи офисите на сдружението, да спазват всички противоепидемични мерки, действащи към момента на територията на Република България.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“


08.04.2021

 

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода   08.04.2021 г. до   19.04.2021 г. (включително).

В срок до  19.04.2021 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg и в ИСУН на следната връзка.


* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


Пакет с документи

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.02. „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА”

24.08.2020


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода   24.08.2020 г. до   31.08.2020 г. (включително).

В срок до  31.08.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg и в ИСУН на следната връзка.


* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пакет с документи

 


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
 
23.06.2020


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода   23.06.2020 г. до   03.07.2020 г. (включително).

В срок до  03.07.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg и в ИСУН на следната връзка.


* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пакет с документиОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
 
16.06.2020

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура", финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.
 
Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
 
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Общественото обсъждане ще се проведе в периода   16.06.2020 г. до   26.06.2020 г. (включително).

В срок до  26.06.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg и в ИСУН на следната връзка.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

 

15.08.2019 г.

 

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.

 

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 16.08.2019 г. до 22.08.2019 г. (включително).

В срок до 22.08.2019 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg и в ИСУН на следната връзка.


* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пакет с документи
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"
 
18.07.2019


СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.304 МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник Дъбник с два крайни срока за кандидатстване, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.07.2019 г. до 28.07.2019 г. (включително).

В срок до 28.07.2019 г., 17:00 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migdmdd@abv.bg


* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пакет с документи
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"
 
22.05.2019

Сдружение "Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.


Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.05.2019 г. - 03.06.2019 г. (включително).


Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 03 юни 2019 г. (включително) на електронния адрес на МИГ: migdmdd@abv.bg   


*
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пакет с документи