Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР, анализи и проучвания

Дата на публикуване: 12.03.2020 14:47

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР

Междинна оценка на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник
Анализи и проучвания


Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2021 г.)

Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2020 г.)


Анализ на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник


Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2019 г.)


Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2018 г.)


Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агроекологични дейности от земеделските производители на територията на “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” и добри европейски практики