Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Комисия за избор на проекти

Дата на публикуване: 27.03.2018 11:57

Допълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за външни експерти - оценители - 10/2021

Пакет с документи


Документи по преразглеждане на процедура № BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ - първи краен срок

Заповед за преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения

Допълнение към Оценителен доклад

Списък на отхвърлените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”- втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проектиДопълнен списък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 2021 г.


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
Документи по процедура №
BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”
- първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти


Документи по процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура” - втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет


Документи по процедура №BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на резервни проекти

Списък на отхвърлени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет
Документи по процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура” - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на отхвърлените проекти

Списък на оттеглените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - втори краен срок


Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на отхвърлени проекти


Допълнен списък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 2020 г.


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложенияДопълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за външни експерти - оценители
- 06/2020


Пакет с документи


Документи по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - първи краен срок


Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет

Списък на отхвърлени проекти

Документи по преразглеждане на процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - първи краен срок


Заповед за преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения

Допълнение към Оценителен доклад

Списък на одобрените проекти

Списък на резервните проекти

Списък на отхвърлените проекти

Списък на оттеглените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на резервни проекти

Списък на отхвърлени проекти
Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Декларации за липса на конфликт на интереси


Оценителен доклад

Списък на одобрените проектиСписък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
Допълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за допълване на списъка с външни експерти - оценители (05/2019)

Пакет с документи (05/2019)
Списък на одобрените външни експерти - оценители


Обява за конкурс за външни експерти - оценители

Заповед № 2 от 31.07.2018г.


Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помош

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждане класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Вътрешни правила за избор на външни оценители

ПМС № 162 от 05.07.2016г.


Контролен лист

Приложение №1 - Заявление

Приложение №2 - Декларация

Приложение №3 - АвтобиографияНаименование Брой тегления
Spisyk na othvyrlenite proekti 1.3.pdf 28 Изтегли документ с име "Spisyk na othvyrlenite proekti 1.3.pdf"
Zapoved № 49 ot 01.06.2022 g..pdf 24 Изтегли документ с име "Zapoved № 49 ot 01.06.2022 g..pdf"
Dopylnenie kym Ocenitelen doklad 1.3.pdf 25 Изтегли документ с име "Dopylnenie kym Ocenitelen doklad 1.3.pdf"