Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Комисия за избор на проекти

Дата на публикуване: 27.03.2018 11:57


Документи по процедура № BG06RDNP001-19.724 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура” - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти
Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Документи по преразглеждане на процедура № BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - втори краен срок

Заповед за преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения

Допълнение към Оценителен доклад

Списък на отхвърлените проекти на етап ТФО


Документи по процедура №BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на отхвърлени проекти

 Документи по процедура № BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ - втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - втори краен срок

 

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на отхвърлени проекти
Допълнен списък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 2022 г.

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения 10/2022


Допълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за външни експерти - оценители - 10/2021

Пакет с документи


Документи по преразглеждане на процедура № BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ - първи краен срок

Заповед за преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения

Допълнение към Оценителен доклад

Списък на отхвърлените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”- втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проектиДопълнен списък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 2021 г.


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
Документи по процедура №
BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”
- първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти


Документи по процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура” - втори краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет


Документи по процедура №BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на резервни проекти

Списък на отхвърлени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет
Документи по процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура” - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на отхвърлените проекти

Списък на оттеглените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - втори краен срок


Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на отхвърлени проекти


Допълнен списък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник 2020 г.


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложенияДопълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за външни експерти - оценители
- 06/2020


Пакет с документи


Документи по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - първи краен срок


Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък със служебно коригиран бюджет

Списък на отхвърлени проекти

Документи по преразглеждане на процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - първи краен срок


Заповед за преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения

Допълнение към Оценителен доклад

Списък на одобрените проекти

Списък на резервните проекти

Списък на отхвърлените проекти

Списък на оттеглените проектиДокументи по процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за удължаване на срока на работа на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрени проекти

Списък на резервни проекти

Списък на отхвърлени проекти
Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Декларации за липса на конфликт на интереси


Оценителен доклад

Списък на одобрените проектиСписък на одобрените оценители на проекти от състава на Колективен върховен орган /ОС/ към Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник


Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
Допълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за допълване на списъка с външни експерти - оценители (05/2019)

Пакет с документи (05/2019)
Списък на одобрените външни експерти - оценители


Обява за конкурс за външни експерти - оценители

Заповед № 2 от 31.07.2018г.


Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помош

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждане класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Вътрешни правила за избор на външни оценители

ПМС № 162 от 05.07.2016г.


Контролен лист

Приложение №1 - Заявление

Приложение №2 - Декларация

Приложение №3 - АвтобиографияНаименование Брой тегления
Заповед № 61 от 31.05.2023 г..pdf 60 Изтегли документ с име "Заповед № 61 от 31.05.2023 г..pdf"
Допълнение към Оценителен доклад.pdf 62 Изтегли документ с име "Допълнение към Оценителен доклад.pdf"
Списък на проектите отхвърлени на ТФО.pdf 91 Изтегли документ с име "Списък на проектите отхвърлени на ТФО.pdf"
Списък на одобрените проектни предложения 7.5.pdf 101 Изтегли документ с име "Списък на одобрените проектни предложения 7.5.pdf"
Оценителен доклад 7.5.pdf 70 Изтегли документ с име "Оценителен доклад 7.5.pdf"
Заповед № 60 от 04.04.2023 г..pdf 76 Изтегли документ с име "Заповед № 60 от 04.04.2023 г..pdf"
7.2_OcenitelenDoklad.pdf 107 Изтегли документ с име "7.2_OcenitelenDoklad.pdf"
Spisak_7.2_Odobreni.pdf 141 Изтегли документ с име "Spisak_7.2_Odobreni.pdf"
Заповед № 59 от 21.02.2023 г. за назначаване на КППП.pdf 120 Изтегли документ с име "Заповед № 59 от 21.02.2023 г. за назначаване на КППП.pdf"
Заповед № 55 от 08.11.2022 г..pdf 168 Изтегли документ с име "Заповед № 55 от 08.11.2022 г..pdf"
Оценителен доклад 1.3.pdf 147 Изтегли документ с име "Оценителен доклад 1.3.pdf"
Списък на предложените за финансиране проектни предложения 1.3.pdf 155 Изтегли документ с име "Списък на предложените за финансиране проектни предложения 1.3.pdf"
Заповед № 56 от 05.12.2022 г..pdf 149 Изтегли документ с име "Заповед № 56 от 05.12.2022 г..pdf"
Spisak_6.4.1_Odobreni.pdf 186 Изтегли документ с име "Spisak_6.4.1_Odobreni.pdf"
Spisak_6.4.1_Othvqrleni.pdf 180 Изтегли документ с име "Spisak_6.4.1_Othvqrleni.pdf"
Заповед № 54 от 08.11.2022 г..pdf 173 Изтегли документ с име "Заповед № 54 от 08.11.2022 г..pdf"
6.4.1_OcenitelenDoklad.pdf 194 Изтегли документ с име "6.4.1_OcenitelenDoklad.pdf"
Оценителен доклад.pdf 244 Изтегли документ с име "Оценителен доклад.pdf"
Приложение № 2 Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.pdf 315 Изтегли документ с име "Приложение № 2 Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.pdf"
Приложение № 1 Списък на предложените за финансиране проектни предложения.pdf 354 Изтегли документ с име "Приложение № 1 Списък на предложените за финансиране проектни предложения.pdf"
Заповед № 51 от 28.09.2022 г..pdf 233 Изтегли документ с име "Заповед № 51 от 28.09.2022 г..pdf"
Допълнен Списък на членове на ОС за участие в КППП 2022 г..pdf 368 Изтегли документ с име "Допълнен Списък на членове на ОС за участие в КППП 2022 г..pdf"
Zapoved № 49 ot 01.06.2022 g..pdf 467 Изтегли документ с име "Zapoved № 49 ot 01.06.2022 g..pdf"
Spisyk na othvyrlenite proekti 1.3.pdf 454 Изтегли документ с име "Spisyk na othvyrlenite proekti 1.3.pdf"
Dopylnenie kym Ocenitelen doklad 1.3.pdf 535 Изтегли документ с име "Dopylnenie kym Ocenitelen doklad 1.3.pdf"