Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
21.05.2020
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 

ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 03.06.2020 година от 10:00  часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.”, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
  1. Разглеждане на постъпила молба от г-н Валентин Огнянов Цеков представляващ по закон ЕТ „Нико-Валентин Цеков“ – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от него ЕТ „Нико-Валентин Цеков“ от членство в Колективния управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  2. Избиране на нов член на Управителния съвет.
  3. Разглеждане на постъпила молба от г-н Валентин Огнянов Цеков представляващ по закон ЕТ „Нико-Валентин Цеков“ – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаването му като Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  4. Избиране на нов Председател на Управителния съвет.
  5. Отчет за изпълнението на дейността на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, в т.ч. приемане на Годишен доклад за дейността за 2019 год.
  6. Приемане на Финансов отчет на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2019 г. /счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци/.
  7. Приемане на Годишна програма на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2020 г.
  8. Приемане на Годишен бюджет на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за 2020 г.
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 


 
Дата:21.05.2020 г.                                                                                                                                                      Управителен съвет на МИГ