Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ЕКИПЪТ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕРИОДА 25 ЮНИ – 1 ЮЛИ
08.07.2020
В периода 25 юни – 1 юли 2020 година екипът на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе четиринадесет информационни срещи в населените места на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. В срещите участваха земеделски производители, представители на бизнеса, представители на кметствата и читалищата, членове на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места.
Целта на информационните срещи е да се популяризира процеса за прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение “МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник.
Подробно бяха представени всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ, като участниците бяха запознати с мерките, по които приемът на проекти е приключил и с актуалните в момента процедури, по които могат да се подават проектни предложения. Подробно бяха представени и мерките, по които предстои да се обявят приеми на проектни предложения до края на 2020 г., като за всяка мярка се акцентира върху допустимите кандидати, дейности и разходи, както и индикативните периоди, в които се очаква да бъдат обявени приеми.
Информационните срещи се изпълняват от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Екипът на МИГ благодари на всички участници в срещите за проявения интерес към дейността на Сдружението и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за повишаване на потенциална на местната общност, основавайки се на богатството на местната идентичност.
Повече информация можете да намерите в интернет страницата на МИГ http://migdmdd.eu/, както и на място в офисите на Сдружението в гр. Долна Митрополия и в гр. Долни Дъбник.