Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
15.07.2020

Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат Заявления за участие в срок до 10.08.2020 г. включително на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх.А.
Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои в извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.
Моля, членовете на ОС, желаещи да участват в комисиите да се запознаят подробно с приложената Обява.
Одобрените лица ще преминат обучение, организирано от МИГ на тема: „Прилагане на Реда за оценка на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Обява
Прилиожение 1 - Заявление
Прилиожение 2 - Автобиография
Прилиожение 3 - Декларация