Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР по процедура BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура
21.07.2020

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
  • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 11.08.2020 г., час: 10:00 часа, място: офис на МИГ на адрес: ул. „Куба” № 2 А;
  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 12.08.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 64;
Обученията се организират с цел запознаване на потенциалните бенефициенти от двете общини с мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени приеми през 2020 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите, като ще бъде поставен акцент на Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 

 

С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“