Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
27.07.2020
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“


 
            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 05.08.2020 година от 10:00  часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.”, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния


 
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 


 

Дата:27.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                   Управителен съвет на МИГ