Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
01.09.2020


На 30 август 2020 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за втория краен срок по процедурата е 290 017.27 лева. С постъпилите проектни предложения по втори прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 975.00 лева.
Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.