Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.314 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 6.4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
02.09.2020


Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 24.09.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 64;
  • В с. Байкал, община Долна Митрополия: дата: 25.09.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище "Пробуда - 1925" на адрес: ул. „Георги Димитров” №45;
 
Обученията се организират с Цел запознаване на потенциалните бенефициенти от двете общини с мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени приеми през 2020 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите, като ще бъде поставен акцент на Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

 

 

С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“