Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПРИКЛЮЧИ СРОКA ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”
21.09.2020

На 18 септември 2020 година приключи  срокът  за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”,  финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 000 лева.  С постъпилите проектни предложения по е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 299 687,14 лева.
Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.