Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
09.11.2020


На 6 ноември 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 550 000 лева. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 796 854.23 лева.

Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.