Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР по процедура BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“
16.10.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
               
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 03.11.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 64;
  • В с. Садовец, община Долни Дъбник: дата: 04.11.2020 г., час: 10:00 часа, място Народно читалище „Искра 1903“, адрес: пл. „Съединение” № 1;
  • В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 05.11.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Неофит Рилски – 1872 г.“, адрес: пл. "България" № 1;
  • В с. Гостиля, община Долна Митрополия: дата: 06.11.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Георги Сава Раковски 1927“, адрес: ул. "Георги Димитров" № 61;
  • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 10.11.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Просвета 1927 г.“ на адрес: ул. „Цоньо Матев” № 1;
  • В с. Победа, община Долна Митрополия: дата: 11.11.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Зора -1990“, адрес: ул. "24 Май" № 21;
  • В с. Комарево, община Долна Митрополия: дата: 12.11.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Наука-1905“, адрес: ул. "Гладстон” № 5;
  • В с. Божурица, община Долна Митрополия: дата: 13.11.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Васил Левски 1911“, адрес: пл. "Свобода” № 7;
 
Обученията се организират с Цел запознаване на потенциалните бенефициенти от двете общини с мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени приеми през 2020 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите, като ще бъде поставен акцент на Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“
 
С уважение,
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“