Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
15.01.2021


На 15.01.2021 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долна Дъбник Иван Ветов и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Единият проект предвижда изграждане на спортна площадка в градския парк на град Долни Дъбник и е на обща стойност 161 686.32 лева. Площадката е предназначена за игра на мини футбол, хандбал, баскетбол и волейбол. Тя ще бъде осветена и оградена, ще се монтират пейки за посетителите, кошчета за отпадъци. Новоизградената спортна площадка ще се оформи като естествен център за спорт и общуване на младите хора от града.

Проектът цели подобряване привлекателността на Долни Дъбник като градски център, който ще осигури адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена спортна инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо качество физическа и жизнена среда на своите жители и гости.

Вторият проект предвижда реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец. С безвъзмездни финансови средства в размер на 110 269.60 лева ще се обнови неформалният втори център на селото, като участъкът ще се асфалтира, ще се изградят нови тротоари, ще се оформят зелени площи и ще се монтират пейки и кошчета за отпадъци.

В резултат на проекта ще се създаде многофункционална съвременна паркова среда и ще се подобри качеството на парковата инфраструктура в село Садовец, ще се разнообразят предоставяните обществени услуги с оглед възможността за ползването  на площада и като база за различни мероприятия, ще се подобри достъпа на жителите и гостите на селото до свързана със свободното време и отдиха инфраструктура.

Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник благодари на г-н Иван Ветов и неговия екип за участието в процедурата и пожелава успешна реализация на одобрените проекти.