Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
04.02.2021


ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 

 

ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 12.02.2021 година от 17:30  часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.”, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на постъпило заявление от г-н Преслав Трилков Гайдарски представляващ по закон Народно читалище „Илия Бешков 1898 г.” – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от него Народно читалище „Илия Бешков 1898 г.” от членство в Колективния управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  2. Разглеждане на постъпило заявление от г-н Димитър Александров Димитров в качеството му на законно представляващ МАКС АГРО ВВ ЕООД - – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от него дружество МАКС АГРО ВВ ЕООД от членство в Колективния управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  3. Избиране на нови членове на Управителния съвет.
  4. Промяна в Устава на СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  5. Промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник.
  6. Други

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Дата: 04.02.2021 г.                                                                                                                                                                                        Управителен съвет на МИГ