Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
18.05.2021


Скъпи приятели, щастливи сме да ви съобщим, че със заповед №03-РД/1208 от 19.04.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.314-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на проектни предложения, включително резервни и за отхвърленото проектно предложение.
Първият от одобрените проекти по процедурата е проектът на ЕТ „НИКО-ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ“ „Изграждане на автомивка на самообслужване в град Тръстеник, общ. Долна Митрополия“. Днес, 18.05.2021 г., председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и представляващия ЕТ „НИКО-ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ“ – Валентин Цеков подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на г-н Валентин Цеков успешна реализация на одобрения проект.