Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.02 „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА“
15.06.2021На 14 юни 2021 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за втория прием по процедурата е 13 783.78 лева. С постъпилото проектно предложение по втори прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 572.60 лева.

Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.