Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
21.07.2021

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 


ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 29.07.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Разглеждане на постъпило заявление от г-н Иван Христов Петков представляващ по закон Народно читалище „Развитие 1907 г.“ – с. Крушовица, общ. Долни Дъбник ЕИК 000404473 – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от него Народно читалище „Развитие 1907 г.“ от членство в Кoлективния управителен орган (УС) на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

2.Избиране на нов член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Дата: 21.07.2021 г.                                                                                                                                                                               Управителен съвет на МИГ