Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
07.09.2021


ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 


ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 17.09.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Избиране на нов състав на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Председател на Управителния съвет.

 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 


Дата: 07.09.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                              Управителен съвет на МИГ