Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОДХОДА ВОМР
10.09.2021


Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник участва в двудневна работна среща с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Управляващите органи на  Оперативните програми, прилагащи подхода Водено от общностите местно развитие. Бяха обсъдени важни теми, свързани с планирането на Подхода и подготовката на многофондовото финансиране на Стратегиите на Местните инициативни групи за следващия програмен период 2021-2027 г.