Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
13.09.2021Скъпи приятели, щастливи сме да ви съобщим, че със заповед №03-РД/2244 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.360-S2 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на проектните предложения.
Първият от одобрените проекти по процедурата е проектът на Община Долна Митрополия „Изграждане на Посетителски център – с. Байкал, община Долна Митрополия“. Днес, 13.09.2021 г., кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта.
Той предвижда преустройство на съществуваща бивша училищна сграда за нуждите на Посетителски център. Сградата ще бъде основно ремонтирана, прилежащият двор ще бъде благоустроен и ще бъде закупено съвременно оборудване. В центъра ще бъдат обособени две зали - зала „Вдъхновение от Дунав“, която да запознава с природното богатство на река Дунав в региона и зала „Под звездите на Дунав“, която да показва Слънчевата система и Космоса от поречието на реката, чрез използването на визуални дигитални средства. Центърът ще предоставя услуги с познавателна и образователна цел основно за деца и ученици.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на колегите от общинската администрация успешна реализация на одобрения проект.