Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОДПИСАН Е АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
20.09.2021


Стартираме седмицата с поредната хубава новина. Със заповед №03-РД/1659 от 07.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.310-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на проектните предложения и за отхвърлените такива.
Одобреният по процедурата проект е с бенефициент „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД и предвижда изграждане на склад към мелница за царевичен грис в УПИ V-138, кв. 149 в град Долни Дъбник.
Днес председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД Николай Мъцин подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 982.73 лв. без ДДС, които представляват 50% от общия одобрен размер на разходите за проекта.
В модерно мелничарско предприятие на територията на град Долни Дъбник „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД дружеството смила и преработва царевица и произвежда постно царевично брашно, фин и груб царевичен грис, мазно царевично брашно и вторични субпродукти. За нуждите на предприятието чрез финансирания от Стратегията за ВОМР проект ще се изгради собствен склад за дългосрочно съхранение на произведената продукция, което ще доведе до по-висока ефективност на производствения процес.
Реализирането на проекта ще гарантира устойчивото развитие на дружеството и ще повиши неговата конкурентоспособност.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на г-н Николай Мъцин  успешна реализация на одобрения проект.