Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
18.10.2021ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 


 

ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 29.10.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Обсъждане и вземане на решение за промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник.
2.Вземане на решение Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 Дата: 18.10.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                Управителен съвет на МИГ