Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ОЩЕ ЕДИН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
01.11.2021


На 29.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Финансираният проект предвижда облагородяване на зони за спорт чрез разполагане на спортни площадки за стрийт фитнес в четири села на територията на община Долна Митрополия - Биволаре, Комарево, Божурица и Байкал. Проектът е на обща стойност 60 022.64 лв. и представлява изцяло безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група. Площадките ще бъдат оборудвани със съвременни съоръжения за спорт на открито, пейки и кошчета за отпадъци.
Проектът цели да създаде здравословна и естетична среда за живеещите в четирите населени места, както и условия за спорт и отдих за децата, младежите и възрастните хора.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник благодари на г-жа Поля Цоновска и нейния екип за участието в процедурата и пожелава успешна реализация на одобрения проект.