Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

Дата на публикуване: 03.11.2021 13:49На 26 октомври 2021 година председателят на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-26/05.04.2018 г. Чрез него се предоставят средства в размер над 900 000 лева, насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Допълнителното финансиране по подхода ВОМР е осигурено с одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Предоставеният финансов ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ е разпределен между три мерки от Стратегията за ВОМР по следния начин:
  • мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 300 000,00 лв.
  • мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 199 000,00 лв.
  • мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ – 300 000,00 лв.
Средствата се предоставят за изпълнение на проекти до м. юни 2025 г.

С допълнителното споразумение можете да се запознаете Тук.