Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОДПИСАН Е ВТОРИ ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
10.11.2021


Днес председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „МАРИЯ 777“ ЕООД“ – Мария Христова подписаха втория административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.314-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Договорът е за финансиране на проект „Създаване на добавена стойност на местния бизнес, чрез инвестиции в специализирани строителни услуги от „МАРИЯ 777“ ЕООД“ и цели повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на „МАРИЯ 777“ ЕООД, чрез осъществяване на инвестиции в малките населени места.
По проекта се предвижда закупуване на собствена строителна техника, чрез която дружеството ще предлага по-конкурентни услуги на по-добра цена в сферата на строителните дейности.
Проектът е на обща стойност 123 840.00 лева, от които 75% са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на г-жа Мария Христова успешна реализация на одобрения проект.