Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ПОДПИСАН Е АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.02 „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Дата на публикуване: 16.11.2021 14:01


Скъпи приятели, радостни сме да ви съобщим, че със заповед №0 3-РД/3056 от 24.09.2021 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код № BG06RDNP001-19.457-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.02 „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на четирите подадени проектни предложения.
Първият от одобрените проекти по процедурата е проектът „Популяризиране на нематериалното културно наследство на славоните от село Горна Митрополия“ на Народно читалище „Искра 1923“.
На 15.11.2021 г., председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и председателят на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Искра 1923“ – Атанаска Василева подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта.
Проектът предвижда провеждане на проучване на нематериалното културно наследството на славоните от село Горна Митрополия, община Долна Митрополия, запазено в народните песни. Ще бъдат проведени срещи с местните жители на селото, които да разкажат за научените песни от своите родители, баби и дядовци, по какви поводи и на какви празници се изпълняват, с какви обичаи и ритуали, характерни за живота на славоните, се свързват. Събраната информация ще бъде оформена в песнопойка на славонските песни, в която всяка песен ще бъде представена на славонски език и с превод на български език, ще се представи информация за празника, обичая или ритуала, по повод на който се изпълнява всяка песен. Песнопойката ще съдържа речник на славонски думи, останали и до днес в езика на местните жители и снимки на традиционни славонски носии.
Проектът предвижда и провеждане на празник на славонските традиции, на който ще се изпълняват традиционни песни и танци за славоните и ще се представи традиционна славонска сватба по начина, по който се е провеждала в миналото. За провеждането на събитието ще бъде закупена необходимата озвучителна и друга техника.
Проектът удовлетворява потребностите на местното население да споделя и популяризира културното наследство на местната общност, за да се запазва и предава от възрастните на младите хора от територията на МИГ. В резултат на проекта ще се придаде добавена стойност на нематериалното културно наследство на славоните, като се създадат условия за привличане на гости на територията на МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник чрез празници и родови срещи, представяне на местните обичаи и развитие на културния туризъм.
Проектът е на стойност 24 998.40 лв. с вкл. ДДС и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена чрез Стратегията за ВОМР.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на колегите от Народно читалище „Искра 1923“ и лично на г-жа Атанаска Василева успешна реализация на одобрения проект.

Галерия