Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ПОДПИСАН Е ТРЕТИ ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Дата на публикуване: 19.11.2021 15:55Завършваме работната седмица по същия начин, по който я започнахме – с хубавата новина за още един проект, финансиран чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
Днес председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД“ – Гергана Семерджиева подписаха третия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.314-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Договорът е за финансиране на проект „Създаване на нов бизнес в областта на специализираните строителни дейности от „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД“ и цели да насърчи инвестиционните дейности на компанията за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности, както и да подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, чрез инвестиции в иновативен подход, съчетаващ специализираните строителни дейности с използването на възобновяеми енергийни източници.
По проекта се предвижда закупуване на специализирана строителна техника и соларно оборудване на обща стойност 148 590.00 лв., от които 75% са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на г-жа Гергана Семерджиева успешна реализация на одобрения проект.

Галерия