Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ФИНАНСИРАНЕТО ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ДОПРИНАСЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Дата на публикуване: 18.07.2022 15:05


Финансирането чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник допринася за повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД.
Чрез изпълнение на проект на обща стойност 148 090.00 лв., от които 111 067.50 лв. са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР, беше закупена специализирана строителна техника и соларно оборудване за нуждите на „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД.
С реализиране на проекта ще се насърчат инвестиционните дейности на компанията за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности, както и ще се подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, чрез инвестиции в иновативен подход, съчетаващ специализираните строителни дейности с използването на възобновяеми енергийни източници.
Проектът е реализиран чрез административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.314-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Галерия