Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.304 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Дата на публикуване: 10.08.2022 15:04П О К А Н А
за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР
по процедура BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
 
  • В с. Петърница, община Долни Дъбник, дата 30.08.2022 г., час: 10:00 часа, място: Овцеферма на ЗП Галина Мирчева, адрес: с. Петърница;
  • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 31.08.2022 г., час: 10:00 часа, място: Офис на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, адрес: ул. „Куба” № 2а
 
Обученията се организират с Цел запознаване на потенциалните бенефициенти от двете общини с мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени приеми през 2022 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите, като ще бъде поставен акцент върху Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“
 
 
С уважение,
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“