Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ПЪРВИЯТ ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК, Е С ИЗПЛАТЕНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

Дата на публикуване: 07.09.2022 15:06

Бенефициентът „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД изгради с безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 982.73 лв. склад към мелница за царевичен грис в УПИ V-138, кв. 149 в град Долни Дъбник. Проектът е финансиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В новоизградения склад дружеството, което е най-модерното мелничарско предприятие на територията на Местната инициативна група, ще се съхранява дългосрочно произведената продукция - постно царевично брашно, фин и груб царевичен грис, мазно царевично брашно и вторични субпродукти, което ще доведе до по-висока ефективност на производствения процес.
Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ благодари на „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД за усилията и желае на дружеството още много нови инвестиции за устойчиво развитие и увеличаване на конкурентоспособността.


Галерия