Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе обучение на екипа и членовете на колективният върховен орган на сдружението
06.11.2018

Първият уикенд на ноември 2018 г. се проведе обучение на екипа и членове на общото събрание на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник на тема „Прилагане на Реда за оценка на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Бяха разгледани темите свързани с подготовка на процедура за прием на проекти по мярка от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник - срокове, индикативен график,        документи и изисквания, съгласуване  на Условията за кандидатстване за реда на държавната помощ; обществено обсъждане преди обявяване на процедура за прием на проекти, минимален срок, отразяване на постъпили предложения, Обявяване на процедура за прием на проекти, заседание на УС, решения на УС, предотвратяване конфликт на интереси с кандидати, кореспонденция с УО и публичност. Специално внимание бе отделено и на работата в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, създаване на оценителна сесия и провеждане на  оценка в ИСУН2020, етап АСД, таблица за ОАСД, прекъсване на оценката за искане на документи или допълнителна информация, кореспонденция с кандидата чрез ИСУН, отговор, продължаване на оценката, проверка на място, оценка на финансовите показатели / редукция на разходите,  протокол етап АСД. В обучението бяха включени и практически занятия – подбор на оценители от ОС на МИГ за конкретна процедура, решаване на конкретни казуси, провеждане на оценителна сесия.