Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
През месец март 2019 г. продължи информационната кампания за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник
21.03.2019

На двадесети и двадесет и първи март 2019 г. екипът на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ организира и проведе информационни срещи в селата с. Байкал и с. Петърница. В срещите участваха земеделци, представители на кметствата и читалищата, членове на ОС на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места от Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник.

Информационните срещи стартираха през септември 2018 година, и обхванаха осем населени места от двете общини, като в тях участваха общо 164 жители от територията на МИГ.

Информационната кампания се изпълнява с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, подхода „ЛИДЕР“, историята на програмата в България, мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Индикативният график на приемите по мерките за настоящата година, възможностите за участие в процеса.

Дейностите се изпълняват съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г.

Графикът за провеждането им през настоящата 2019 година можете да следите на интернет-страницата на МИГ, в страницата във социалната мрежа Фейсбук, във интернет страниците на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник.

Екипът на МИГ благодари на всички участници в срещите за проявеният интерес към дейността ни и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за устойчив растеж и европейско развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник!