Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 18.09.2019 г.
10.09.2019ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
 

 
ПОКАНА
 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 
            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 18.09.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия, при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Разглеждане на постъпила молба от г-жа Василка Димова Вуткова представляващ по закон „Макс 1“ ЕООД – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от нея дружество „Макс 1“ ЕООД от членство в Колективния управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  2. Избиране на нов член на Управителния съвет.
  3. Разглеждане на постъпила молба от г-жа Цветелина Цекова Цикова представляващ по пълномощие „Макс 1“ ЕООД – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаването ѝ като Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  4. Избиране на нов Заместник-председател на Управителния съвет.
  5. Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
  6. Вземане на решение относно представяне на Заявление за промяна на Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР, на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумението и съгласно чл. 39, т. 5 от Наредба № 22 от 14 Декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, пред Министерство на земеделието, храните и горите, във връзка с направените промени в Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 
 
Дата: 10.09.2019 г.                                                                                             Управителен съвет на МИГ