Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 25.09.2019 г.
13.09.2019

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 25.09.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпила молба от г-н Венцислав Василев Върбанов представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД – член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, за освобождаване на представляваното от него дружество „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД от членство в Колективния управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“;

2. Избиране на нов член на Управителния съвет.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

 

Дата: 13.09.2019 г.                                                                                                               Управителен съвет на МИГ